Template Postduiven

Home Links

Links Duiven  

PV de Vredesduif http://vredesduif.duivenlokaal.nl/
Samenspel Mark en Vliet http://ccmarkenvlietstreek.duivenlokaal.nl/
Zuidwesthoek Union Fond 
http://zuf.duivenlokaal.nl/
Compuclub uitslagen 
http://www.compuclub.nu/uitslag/
Lossingsberichten  
http://www.sbs6.nl/teletext/teletext-861
Sierduivenbond NBS 
http://www.sierduif.nl/ 

Links Allerlei

Sportschool Shintai 
http://www.sportschoolshintai.nl/

                                

MEDEDELINGEN

Al 9x 1e in 2013 !!

bij PV de Vredesduif

&

5x 1e in 2013

bij CC Mark & Vliet3x Goud voor de 11-1838644

1e Pommeroeul - 876 duiven

1e Creil - 1549 duiven

1e Peronne - 778 duiven

MEMORIAL TROFFEE

Memorial Troffee

VARIA